Wszystko co o factoringu wiedzieć powinieneś

Jeżeli przedsiębiorca zaczyna dostrzegać w prowadzeniu firmy krótkoterminowe zatory płatnicze, a sam pragnie wywiązać się z własnych zobowiązań w terminie lub poszukuje sposobu na sfinansowanie inwestycji, zaczyna rozglądać się za obcym kapitałem. Katalog obcych źródeł finansowania jest dość szeroki. Od różnego rodzaju kredytów bankowych, poprzez pożyczki prywatne, po leasing, subwencje i dotacje, na obligacji czy emisji akcji skończywszy. Nie każdy rodzaj obcego kapitału charakteryzuje się jednak równoprawnym dostępem, a czasami koszty pozyskania danego źródła przez określony rodzaj podmiotu przewyższają skalę korzyści jego wykorzystania. Który rodzaj finansowania wybrać? Czy przedsiębiorca skazany jest tylko na kredyt bankowy? Dziś o tym czym jest factoring i kiedy jest on opłacalny?

Czym jest factoring?

Factoring jest rodzajem usługi finansowej polegającej na przejmowaniu przez faktora (najczęściej bank lub wyspecjalizowana instytucja finansowa) należności przedsiębiorcy od osób trzecich z tytułu dostawy produktów lub sprzedaży usług, w zamian za bezpośrednią wypłatę przez faktora na rzecz przedsiębiorcy środków pieniężnych stanowiących określony procent kwoty należnej. Poprzez przejęcie przez faktora należności od przedsiębiorcy następuje jego krótkoterminowe finansowanie oraz transpozycja ryzyka związanego z niewypłacalnością wierzyciela. To teoria, ale spróbujemy rozjaśnić ją na przykładzie.

Przykładowo firma budowlana (Firma A) posiada należność (dokument wystawionej faktury VAT - sprzedaży) od swojego kontrahenta (Firma B), który zlecił podwykonawstwo pewnej usługi budowlanej tejże firmie. Faktura sprzedaży posiada odroczony termin płatności 90 dni. Przedsiębiorca budowlany musi zapłacić aktualnie własne zobowiązania i potrzebuje gotówki. Ponieważ wpływ z faktury nastąpi dopiero za kwartał, przedsiębiorca nie posiadając własnych środków finansowych musi posiłkować się obcym kapitałem.

Wybierając factoring przedsiębiorca budowlany podpisuje umowę factoringu z bankiem – faktorem. Na podstawie tej umowy faktor przejmuje od klienta - firmy budowlanej fakturę sprzedaży i przekazuje na jego konto gotówkę stanowiącą określoną cześć sumy należności widniejącej na fakturze sprzedaży (np. 80 % sumy z faktury).

W procesie factoringu bank – faktor, zanim wypłaci pieniądze Firmie A, sprawdza również wiarygodność Firmy B, w celu zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności. Jeśli Firma B przejdzie weryfikację pozytywnie, bank przejmuje należność. Po upływie 90 dni Firma B reguluje zobowiązanie, płacąc kwotę należną (całą sumę widniejącą na fakturze) na rzecz banku. Faktor, brakującą sumę 20 % oddaje Firmie A pomniejszając ową kwotę o prowizję należną mu za świadczenie usługi factoringu.

Obok usługi czasowego finansowania Firmy A, poprzez przejęcie należności przez Faktora od Firmy B, faktor świadczy również dodatkowe usługi tj. weryfikuje wiarygodność finansową Firmy B, prowadzi rejestr należności, zarządza nimi oraz w razie niewypłacalności prowadzi czynności windykacyjne, przejmuje ryzyko. Zakres usług dodatkowych w factoringu zależy od jego rodzaju.

Rodzaje factoringu

Przejecie ryzyka niewypłacalności odbiorcy usługi lub towaru przez faktora od przedsiębiorcy możliwy jest w przypadku tzw. factoringu pełnego (inne nazwy factoring właściwy, bez regresu). Wówczas to bank przejmuje na siebie ryzyko nieterminowej zapłaty przez odbiorcę oraz nie może żądać cofnięcia zaliczkowania (wypłaconego uprzednio w ramach factoringu) od swojego klienta – przedsiębiorcy.

Factoring z regresem, zwany również niepełnym jest usługą w ramach, której ryzyko braku spłaty należności przez odbiorcę pozostaje po stronie przedsiębiorcy.  W sytuacji, gdy odbiorca nie zapłaci w terminie należności, przedsiębiorca musi zwrócić faktorowi uprzednio zaliczkowaną kwotę.

Dla kogo factoring?

Factoring jest jedną z form krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstwa. Pozwala na lepsze dostosowanie wymagalności aktywów do terminu zapadalności pasywów w bilansie, dzięki czemu umożliwia poprawę krótkoterminowej płynności finansowej.

W praktyce gospodarczej duże podmioty często wydłużają terminy płatności. Aby pozyskać takiego klienta, firmy godzą się na takie warunki. Jeśli chcą/albo muszą uzyskać płatność zaraz po wykonaniu usługi lub sprzedaży, skorzystać mogą właśnie z usług factoringu. Uzyskując w ten sposób dostęp do środków pieniężnych mogą na bieżąco regulować własne zobowiązania.

Taka forma krótkoterminowego finansowania cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród branż sezonowych (np. usługi budowlane), wśród kontrahentów dużych podmiotów (jak już pisałam, te kredytują zazwyczaj wydłużonymi terminami płatności) lub firm zagranicznych. Factoring sprawdza się również w przedsiębiorstwach, które dywersyfikują swoje źródła finansowania lub znajdują się na etapie dynamicznego rozwoju.

Factoring, czy kredyt?

Istnieją trzy różnice w kredycie obrotowym i factoringu, które mogą stanowić istotny element w wyborze danego źródła finansowania dla przedsiębiorstwa.

- Po pierwsze, kredyt obrotowy przyznawany jest przez bank na określony cel, natomiast środki pozyskane z factoringu przedsiębiorca może wydatkować w dowolny sposób.

- Po drugie, kredyt bankowy zazwyczaj wymaga zabezpieczenia, w przypadku factoringu pełnego zabezpieczenie stanowi wyłącznie dokument sprzedaży.

- Po trzecie limit kredytowy poznawany jest przez bank na podstawie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, natomiast limit factoringowy zależy od wiarygodności odbiorców oraz wielkości i terminowości obrotów przedsiębiorcy z dostawcami, zatem wysokość limitu factoringowego może zostać przyznana w wyższej wysokości aniżeli kredyt i niezależnie od zdolności kredytowej samego przedsiębiorcy. 

Ostatnia różnica miedzy factoringiem a kredytem w praktyce gospodarczej może oznaczać, iż przedsiębiorca będzie zmuszony skorzystać z factoringu, gdyż dostęp do kredytu będzie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

  • wymień faktury na gotówkę
  • ekspresowy dostęp do gotówki za faktury od Twoich kontrahentów
  • zatory płatnicze z głowy
  • możliwość wydłużenia terminów płatności
 

FaktoringBroker

  • bezpłatne doradztwo doświadczonego brokera
  • oferta kilkunastu instytucji faktoringowych
  • faktoring z regresem, bez regresu, eksportowy, odwrotny, samorządowy
  • rozwiązania dla małych, średnich i dużych firm