Fundusze inwestycyjne – co to jest?

Początkujący inwestorzy, którzy nigdy nie inwestowali w fundusze inwestycyjne mogą mieć niewątpliwie problem w wyborze tego właściwego, bowiem na polskim rynku istnieje ponad 570 różnego rodzaju funduszy. Jak w takim gąszczu ofert wybrać ten jeden, w którym chcielibyśmy nabyć jednostki uczestnictwa? Przy analizowaniu oferty funduszy inwestycyjnych  w danym TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) najlepiej wziąć pod uwagę typ papierów wartościowych, w jakie inwestują oraz własne preferencje inwestycyjne. A zatem w co inwestować?

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Przede wszystkim wyróżnić można fundusze otwarte, czyli FIO, o nieokreślonym czasie trwania inwestycji. W FIO kupujemy jednostki uczestnictwa. Fundusz nieustannie prowadzi ich sprzedaż i umarzanie. Można do niego wejść w każdej chwili i w każdej chwili zdecydować o wyjściu z inwestycji (co może się wiązać z opłatą manipulacyjną).

Inaczej sprawa wygląda w funduszach zamkniętych (FIZ). Tutaj mamy certyfikaty. Emisja certyfikatów prowadzona jest tylko przez pewien czas, później fundusz się zamyka i nie można wejść do funduszu jak w FIO. Ewentualne wejście czy wyjście z FIZ przed okresem umarzania jednostek jest możliwe tylko za pośrednictwem obrotu giełdowego. Okres inwestycji jest z góry określony, a więc inwestor od razu wie, jak długo będzie trwała jego inwestycja.

Cechą charakterystyczną FIZ jest możliwość osiągnięcia wyższego zysku, dzięki możliwości inwestowania w papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe o podwyższonym ryzyku np. w instrumenty pochodne, spółki z o.o. czy nieruchomości. Wadą jest niska płynność certyfikatów i wyższe ryzyko inwestycji w stosunku do jednostek uczestnictwa

Podział ze względu na politykę inwestycyjną

W tym zakresie wyróżnić możemy:
•    Fundusze agresywne,
•    Fundusze pasywne,
•    Fundusze mieszane.

Fundusze agresywne charakteryzują się największym poziomem ryzyka inwestycyjnego, ale potencjalne zyski z nich też są najwyższe. Z odwrotną proporcją ryzyka do zysków mamy do czynienia w przypadku funduszy pasywnych. Fundusze mieszane są połączeniem cech funduszy agresywnych i pasywnych. Najważniejszą informacją przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne jest to, że nie chronią one kapitału inwestora i mogą wypracować straty w czasie trwania inwestycji.

Polityka inwestycyjna poszczególnych funduszy

W zależności od tego, z jakim funduszem inwestycyjnym mamy do czynienia, inne proporcje będą obowiązywały w inwestowaniu środków finansowych uczestników funduszu w akcje i obligacje. W funduszach stabilnego wzrostu około 40% aktywów lokuje się w akcje, ale już w funduszach zrównoważonych dopuszczalne jest lokowanie nawet 60% środków w akcje spółek giełdowych, co automatycznie powiększa ryzyko inwestycyjne, ale jednocześnie prognozowany zysk może być dwucyfrowy.

Wybór właściwego funduszu powinien być poparty analizą, dotyczącą ryzyka inwestycyjnego i możliwego do wypracowania zysku, w założonym czasie trwania inwestycji. Dla inwestorów oczekujących wysokich zysków w krótkim czasie, poleca się inwestycje w fundusze akcyjne lub zrównoważone. W tych pierwszych nawet całość środków pieniężnych może zostać przeznaczonych na inwestycje w akcje spółek giełdowych. Koszt takiej inwestycji to oczywiście wyższe ryzyko. Jeśli TFI niewłaściwie zainwestuje środki w akcje spółek, które zaczną tracić na wartości, równocześnie straty odnotują inwestujący w fundusze klienci. Jeśli nie zależy nam na zyskach w krótkim okresie, ale raczej chcemy zabezpieczyć kapitał przed utratą wartości, lepszą inwestycją okażą się fundusze stabilnego wzrostu, fundusze rynku pieniężnego i obligacji.

 

Zdjęcie: flickr.com creative commons 2.0.