Jakie ryzyko ponoszę inwestując w fundusze inwestycyjne?

Najczęściej inwestowanie w instrumenty przynoszące prawdopodobne, wysokie zyski związane jest jednocześnie z ponoszeniem wysokiego, a przynajmniej wyższego, poziomu ryzyka inwestycyjnego. Jedynie depozyty terminowe w bankach (popularne lokaty bankowe) oraz obligacje skarbu państwa nie wiążą się z ponoszeniem podobnego ryzyka, ponieważ kapitał inwestora objęty jest w nich 100% gwarancją. W przypadku inwestowania w fundusze inwestycyjne nie mamy do czynienia z taką gwarancją kapitału. Dlatego każda osoba, która nosi się z zamiarem zainwestowania w fundusze, powinna być tego w pełni świadoma, aby podejmować decyzję o rozpoczęciu inwestycji w warunkach pełnej informacji.

Na inwestycjach w fundusze też można stracić?

Wykupując jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych musimy wiedzieć, że taka inwestycja związana jest z ryzykiem, które może doprowadzić do poniesienia strat przez inwestora. W najgorszym przypadku na inwestycjach w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych można stracić cały zainwestowany kapitał. W praktyce takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, dzięki dywersyfikacji instrumentów inwestycyjnych przez TFI.

Rodzaje ryzyk w inwestycjach w fundusze inwestycyjne

Generalnie można wyróżnić trzy rodzaje ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne:

  • Ryzyko związane z funduszem,
  • Ryzyko związane z prowadzoną przez fundusz polityką inwestycyjną,
  • Ryzyko związane z długością okresu inwestycji.

 

Ryzyko związane z funduszem

Jeśli chodzi o pierwsze z ryzyk, wiążące się z samym inwestowaniem w fundusze, to należy powiedzieć, że ustawodawca zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla osób inwestujących w TFI. Ustawa o funduszach inwestycyjnych zabezpiecza w szerokim wymiarze osoby decydujące się na taki tryb inwestowania.

Polityka inwestycyjna funduszu

Polityka inwestycyjna funduszu powinna być w centrum naszego zainteresowania podczas dokonywania realnej inwestycji. Poziom ryzyka zależy od rodzaju funduszu  w jaki inwestujemy pieniądze. Najniższy poziom ryzyka występuje w obrębie funduszy pasywnych, inwestujących w papiery wartościowe przynoszące stały dochód. Między innymi chodzi tu o fundusze obligacji. Z największym poziomem ryzyka należy się liczyć w przypadku funduszy inwestujących agresywnie, w akcje spółek giełdowych, ale za to mogą one przynieść najwyższy zysk w krótkim okresie czasu.

Długo- czy krótkoterminowa inwestycja?

Jeśli chodzi o czas inwestycji – im dłużej, tym lepiej dla nas. Przy krótszym okres inwestycji – ryzyko jest znacznie wyższe, ze względu na możliwe duże wahnięcia na giełdzie. Dłuższy horyzont inwestycyjny naraża nas na mniejsze ryzyko inwestycji i zazwyczaj taki doradza się inwestorom.