Jakie zabezpieczenia kredytów stosują banki?

Przy udzielaniu kredytów – hipotecznych, gotówkowych i innych, banki w chwili obecnej skrupulatnie oceniają wiarygodność i zdolność kredytową klientów. Narzuca na nich taki obowiązek Komisja Nadzoru Finansowego, chcąc ograniczyć powstawanie zjawiska nadmiernego zadłużania się obywateli, a z drugiej strony chcąc chronić banki przed ryzykiem braku spłaty kredytu. Istnieje wiele możliwości zabezpieczenia kredytu bankowego. Najbardziej stabilnym jest tu hipoteka ustanawiana na nieruchomości na rzecz banku.

Stabilny kredyt hipoteczny

Przy udzielaniu klientom kredytu hipotecznego banki stosują powszechnie zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości. Ustanowienie takiego zabezpieczenia przez klienta zaciągającego kredyt wymaga wpisania danego banku kredytującego do Księgi Wieczystej nieruchomości. Hipotekę można ustanowić na nieruchomości stanowiącej obiekt kredytowania, ale nie jest to konieczne. Wiele banków dopuszcza możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego w formie hipoteki na nieruchomości należącej do osób trzecich. Jeśli kredyt nie będzie spłacany terminowo, albo kredytobiorca w ogóle zaprzestanie jego spłaty, wówczas bank będzie miał prawo zająć nieruchomość, na której ustanowiona została hipoteka.

Inne zabezpieczenia kredytów

Zarówno kredyt hipoteczny, jak i gotówkowy, może być zabezpieczony na szereg sposobów, wśród których wymienia się:

•    Weksle,
•    Poręczenia osób trzecich,
•    Poręczenia i gwarancje bankowe,
•    Przewłaszczenia
•    Zastaw,
•    Blokada środków na rachunku bankowym.

Są to zarówno zabezpieczenia osobiste, jak i zabezpieczenia rzeczowe.

Zabezpieczenia osobiste

Do grona zabezpieczeń osobistych wlicza się weksle, poręczenia i gwarancje, jak i cesję wierzytelności. Zabezpieczenia tego rodzaju wiążą się z koniecznością ponoszenia przez daną osobę pełnej, osobistej odpowiedzialności za spłatę długu. Najczęściej w przypadku zabezpieczeń osobistych mówi się o wekslach własnych in blanco, które stanowić mogą zabezpieczenie główne lub uzupełniające. Wystawienie takiego weksla polega na wypełnieniu przez kredytobiorcę urzędowego blankietu, bez podania sumy wekslowej i terminu płatności. Jeśli kredyt przestałby być spłacany, bank wypełnia weksel i z niego egzekwuje swoje prawa.

Poręczenia i gwarancje polegają na oświadczeniu przez osoby trzecie lub podmioty, że kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę będzie spłacony. Osoba fizyczna lub prawna gwarantuje to swoją osobą i majątkiem. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, bank wyegzekwuje spłatę całości zobowiązania kredytowego od poręczyciela lub gwaranta.

Zabezpieczenia rzeczowe

Do grupy zabezpieczeń rzeczowych zalicza się między innymi wspominana już hipoteka, ale nie tylko. Można w tym zakresie wymienić przewłaszczenia, zastaw i blokadę środków na koncie bankowym. Cechą zabezpieczeń rzeczowych jest to, że zabezpieczeniem kredytu jest część majątku dłużnika lub osoby trzeciej, w postaci nieruchomości, ruchomości bądź określonych praw.

Przewłaszczenie i zastaw to popularne zabezpieczenia rzeczowe, które stosowane są głównie w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych. Przewłaszczenie polega na tym, że przedmiot kredytowania pozostaje własnością kredytodawcy do czasu spłaty kredytu przez kredytobiorcę. W odniesieniu do zastawu, przedmiot będący zabezpieczeniem pozostaje w dyspozycji kredytobiorcy.

Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym stosowana jest w odniesieniu do kredytów gotówkowych, które mają zwykle mniejszą wartość niż kredyty hipoteczne. Bank otrzymuje od kredytobiorcy upoważnienie do zablokowania środków na jego koncie w przypadku braku spłaty kredytu. Bank może wówczas w sposób dowolny dysponować tymi środkami i wypłacać z nich kwotę odpowiadającą racie kredytu wraz z należnymi odsetkami.

Zdjęcie: Fotolia all rights reserved