Konstrukcja umowy kredytu gotówkowego

Przy podpisywaniu każdej umowy kredytowej powinniśmy gruntownie ją przeanalizować i uważnie przeczytać. Wszystkie jej punkty, nawet te zapisane drobnym drukiem mogą być dla nas jako kredytobiorców niezwykle istotne. Dzięki zapoznaniu się z przedstawioną nam przez bank umową kredytu gotówkowego będziemy świadomi tego, na jakich warunkach jest nam udzielane takie finansowanie i jakie koszty będziemy musieli ponieść z tego tytułu.

Z czego zbudowana jest umowa kredytu gotówkowego?

Zasadniczo umowa kredytu gotówkowego  powinna wskazywać na strony umowy, a więc bank udzielający tego typu kredytowania, oraz dane osobowe i teleadresowe kredytobiorcy. Musi posiadać ona również nagłówek wskazujący na to, jaki jest to rodzaj umowy. W tym wypadku będzie to tytuł: „Umowa o kredyt gotówkowy”.

W pierwszej części umowy kredytowej wskazuje się datę i miejsce jej zawarcia. Wśród danych osobowych klienta, jakie zamieszczane są najczęściej w umowie o kredyt gotówkowy, można wymienić:
•    Imię i nazwisko kredytobiorcy,
•    Nazwisko rodowe,
•    Imiona rodziców,
•    Miejsce zamieszkania,
•    Numer i serię dowodu osobistego,
•    Organ wydający dowód osobisty,
•    Numer PESEL.

Bardzo istotną częścią umowy kredytowej jest wskazanie, że bank udziela kredytu gotówkowego na wniosek klienta, złożony w banku w określonym dniu.

Paragrafy tworzące konstrukcję umowy kredytowej dotyczą:
•    Podstawowych warunków kredytowania,
•    Zasad i terminu spłaty kredytu,
•    Wysokości oprocentowania kredytu i warunków zmian oprocentowania,
•    Sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu,
•    Prowizji i opłat,
•    Oświadczenia kredytobiorcy dotyczącego zaciąganego kredytu gotówkowego,
•    Zmian postanowień umowy i rozwiązania umowy.

Na koniec podawane są postanowienia końcowe umowy oraz umowa jest podpisywana przez pracownika banku upoważnionego ku temu oraz przez samego kredytobiorcę. Brak podpisów złożonych na umowie o kredyt gotówkowy powoduje, że traci ona ważność. Pod podpisami zwykle umieszczany jest wykaz dokumentów załączanych do umowy kredytowej.

Warunki kredytowania

W pierwszej części umowy kredytowej bank najczęściej umieszcza informacje o kwocie kredytu gotówkowego, warunkach jego udzielenia, dacie wypłaty i sposobie przekazania środków z kredytu klientowi. Wskazywany jest tu również rachunek kredytobiorcy, na który następuje przelew środków kredytowych z banku.

W drugiej części umowy wymienione są zasady i terminy spłaty kredytu gotówkowego przez kredytobiorcę. Bank podaje tu, w którym dniu miesiąca następuje spłata kredytu, ile rat będzie spłacał kredytobiorca i za pośrednictwem jakiego rachunku bankowego. Bank zaznacza, jakie konsekwencje czekają kredytobiorcę, który nie będzie wywiązywał się z terminowego spłacania rat kredytu gotówkowego wraz z należnymi prowizjami i opłatami bankowymi. W części tej znajdują się wytyczne dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu – częściowej lub całościowej.

Bardzo ważnym elementem umowy kredytowej jest wskazanie wysokości oprocentowania kredytu, które jest sumą stawki bazowej np. WIBOR w przypadku kredytów w złotych oraz marży bankowej, która podawana jest właśnie w umowie kredytowej. Bank zastrzega również, w jakich sytuacjach może dojść do zmiany oprocentowania kredytu. Kredytobiorca analizując umowę kredytu gotówkowego powinien uważnie przeczytać zapisy dotyczące opłat i prowizji kredytowych. Będzie wiedział wtedy, za jakie działania banku i podejmowane operacje zapłaci on i w jakiej wysokości będzie to opłata.