Masz problem z bankiem – sprawdź gdzie szukać pomocy?

Stojąc przed budynkiem głównej siedziby każdego z banków, pojedynczy klient może odnieść wrażenie, że z taką instytucją w wojnie o respektowanie własnych praw nie ma większych szans. I choć jest on uzbrojony w logiczne argumenty i solidne podstawy prawne, często rezygnuje z dochodzenia swoich racji. Wydaje mu się, że udowadnianie złego potraktowania, nieuczciwych praktyk lub niesłusznie naliczonej prowizji, to czasami walka z wiatrakami. Nic bardziej mylnego. Z bankiem można wygrać i to na kilka sposobów. Zanim zdesperowany złożysz pozew do sądu, sprawdź gdzie szukać pomocy.

 

Arbiter bankowy pomaga w walce z nieuczciwymi praktykami

Arbiter bankowy to instytucja działająca przy Polskim Związku Banków. Zajmuje się sprawami sporów pomiędzy bankami a ich klientami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nierzetelnego wykonania czynności bankowych przez bank, o wartości nieprzekraczającej 8 000 zł. Wartość dotyczy przedmiotu sporu, nie zaś kwoty umowy. Skargę do Arbitra można złożyć na piśmie, pod warunkiem złożenia opłaty w wysokości 50 zł oraz przy założeniu, iż sprawa reklamacji w samym banku została wyczerpana. W sytuacji, gdy przedmiot skargi jest niższy aniżeli 50 zł, opłata wynosi tylko 20 zł. W piśmie należy podać nazwę banku, opisać spór wraz z podaniem kwoty sporu oraz dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego banku lub złożyć oświadczenie, iż bank w ciągu 30 dni nie odpowiedział na skargę.

 

Każda sprawa skierowana do Arbitra kończy się orzeczeniem. Orzeczenie może być zasądzone na korzyść klienta lub banku. Czasami postępowanie Arbitra może zakończyć się ugodą klienta z bankiem. Decyzja Arbitra jest dla banku decyzją ostateczną i w przypadku wygranej klienta banku, ma on gwarancję zwrotu zasądzonej kwoty w ciągu 14 dni. Gdy skarga klienta składana do Arbitra jest bezzasadna i zostaje oddalona, od tej decyzji przysługuje klientowi banku normalne dwuinstancyjne postępowanie sądowe.

 

Sąd Polubowny przy KNF

Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności między nadzorowanymi instytucjami finansowymi (w tym bankami i SKOK-ami), a odbiorcami ich usług.  Żeby zwrócić się do Sądu Polubownego wartość przedmiotu sporu musi przekroczyć co najmniej 500 zł.

 

Istnieją dwie drogi rozstrzygnięcia sporu:

-  Postępowanie mediacyjne – przy wyrażeniu zgody obydwu stron sporu, wybierany jest mediator, który nie pełni roli ani doradcy ani rzecznika żadnej ze stron, a jego nadrzędnym celem jest doprowadzenie do ugody między stronami konfliktu. W każdej chwili strony mogą zrezygnować z postępowania mediacyjnego. Wynik mediacji czyli ugody stron konfliktu, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, nabiera mocy prawnej równej wyrokowi sądowemu. W sytuacji gdy strony nie dojdą do porozumienia, sprawa może zostać oddana do Sądu Polubownego KNF do rozstrzygnięcia. Koszt mediacji jest uzależniony od wartości przedmiotowej sporu, tj. do 10 000 zł wartości koszt wynosi po 100 zł dla obydwu stron, powyżej 10 000 zł - po 250 zł. Jeśli mediacja zakończy się sukcesem, koszt w 70-ciu procentach jest zwracany.

-  Postępowanie arbitrażowe przed Sądem Polubownym przy KNF ma charakter jednostronnego rozstrzygnięcia sprawy. Arbiter jednoosobowy (dla przedmiotu sporu do wartości 10 000 zł) lub trzyosobowy skład arbitrażowy (dla wartości powyżej 10 000 zł) w toku postępowania wydaje ostateczny wyrok. Koszt postępowania arbitrażowego dla konsumenta wynosi 250 zł. W wyniku przegrania sprawy może zostać on obciążony kosztami postępowania, np. powołaniem biegłego, wynajęciem adwokata przez stronę przeciwną. Warunkiem wszczęcia sprawy jest wyrażenie zgody na postępowanie przez obydwie strony konfliktu.

 

Rzecznicy praw konsumentów

Rzecznicy praw konsumentów działają we wszystkich powiatach, przy staroście lub prezydencie danego miasta. Służą pomocą w analizowaniu umów, przyjmują skargi, interweniują lub prowadzą mediacje. Ich nadrzędnym celem jest przestrzeganie praw konsumentów i respektowanie ich od innych podmiotów. W ich mocy jest wniesienie pozwu do sądu i reprezentowania konsumenta bez ponoszenia kosztów sądowych. Porada u rzecznika konsumenta jest bezpłatna, a zakres działania nie ogranicza się tylko do umów bankowych lub parabankowych.

 

Banki liczą się też z opinią publiczną

W dobie Internetu, interwencyjnych programów telewizyjnych oraz portali społecznościowych, duże znaczenie dla banków ma opina publiczna. Jeśli jakiś bank nie gra fair z klientami, sprawa szybko ujrzy światło dzienne i nabierze rozgłosu. Warto jest szukać wsparcia na forach internetowych, wśród federacji konsumentów lub u dziennikarzy. Pamiętaj tylko, aby Twoja sprawa była zasadna, a nie podszyta rozgoryczeniem z nieodczytania warunków umowy, którą sam podpisywałeś. Z drugiej jednak strony miej na uwadze to, że żadna umowa o świadczenie jakichkolwiek usług przez Ciebie podpisana, nie może stać w sprzeczności z prawem. Zanim jednak podejmiesz działania zaciągnij opinii, najlepiej eksperta.

Przeczytaj również:

Pułapki kont oszczędnościowych

Pułapki kredytu hipotecznego