Rodzaje kredytów gotówkowych

Kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem finansowym udzielanym kredytobiorcy przez banki, które może być wydatkowane na dowolny cel. W polskim systemie bankowym istnieją trzy główne rodzaje kredytów, które można opisać właśnie w taki sposób. Są to kredyty gotówkowe (udzielane na rachunek bankowy lub w formie gotówki), kredyty w rachunku bieżącym (możliwe gdy klient posiada w banku rachunek bieżący) i karty kredytowe (wydawana do konta). Czym różnią się one między sobą i kiedy opłaca się nam z nich korzystać?

Rodzaje kredytów gotówkowych na dowolny cel

Standardowy podział stosowany na rynku bankowym w Polsce w obrębie kredytów gotówkowych udzielanych na dowolny cel, wyróżnia:
- Kredyt gotówkowy,
- Kredyt w rachunku bieżącym,
- Kartę kredytową.

 

Cechy kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy jest udzielany przez bank, bezpośrednio na rachunek bankowy kredytobiorcy lub wypłacany w formie gotówkowej w kasie banku. Jest to kredyt na dowolny cel, przy którym banki stosują takie zabezpieczenie jego spłaty jak:

  • Weksel in blanco,
  • Poręczenie osób trzecich,
  • Ubezpieczenie od następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

Zaciągany jest on przez klientów na realizację zróżnicowanych działań, między innymi na wyprawkę szkolną dla dziecka, na niewielki remont, czy zakup sprzętu RTV i AGD. Banki wymagają od klientów ubiegających się o uzyskanie tej formy finansowania wypełnienia wniosku kredytowego, złożenia wraz z nim kserokopii dwóch dokumentów tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia o dochodach.

Jeśli o kredyt stara się emeryt lub rencista, zamiast takiego zaświadczenia, banki będą wymagały przedstawienia decyzji wydania prawa do świadczenia z ZUS oraz ostatniego odcinku renty lub emerytury. Kredytobiorca przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy, zostanie zweryfikowany (za swoją zgodą przez doradcę bankowego) w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli historia kredytowa klienta będzie korzystna, bank przystąpi do wyliczenia jego zdolności kredytowej, aby odpowiedzieć na pytanie, na jaki kredyt gotówkowy będzie w rzeczywistości stać klienta.

Kredyt gotówkowy jest kredytem krótkoterminowym, który może być udzielony na okres od 3. miesięcy do nawet 10. lat. Zobowiązanie to jest oprocentowane wysoko, znacznie wyżej niż w przypadku oprocentowania kredytów hipotecznych. Maksymalnie nie może ono być wyższe niż czterokrotność aktualnej stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Kosztem po stronie kredytobiorcy jest również prowizja za udzielenie kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym – limit w koncie

Jeśli klient posiada w banku rachunek bieżący, na który zapewnia stałe wpływy i ma dobrą historię współpracy z daną instytucją finansową, to wówczas może on skutecznie wnioskować o udzielenie mu kredytu w rachunku bieżącym, czyli kredytu w ROR, limitu w koncie czy linii debetowej. Taki kredyt w rachunku bieżącym jest kolejnym rodzajem kredytu gotówkowego. 

Najczęstszym wymogiem przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym jest historia funkcjonowania konta. Powinno ono istnieć i być użytkowane przez co najmniej pół roku lub rok. Bank samodzielnie, na podstawie historii konta bankowego klienta ocenia, czy stać go na kredyt czy nie. Maksymalnie limit kredytowy w rachunku bieżącym będzie wynosił 5. lub 8.–krotność wpływów na konto, ale poziom ten może być odmienny w różnych bankach. Limit w koncie jest kredytem odnawialnym, który jest udzielany na ogół na okres 12. miesięcy. Odsetki od kredytu są pobierane przez bank wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu, a nie od całości przyznanej kwoty. Spłata kredytu w ROR odbywa się każdorazowo poprzez przelew na rachunek kredytobiorcy.

Karta kredytowa

Za jeden z rodzajów kredytów gotówkowych może być uznana karta kredytowa, wydawana do konta. Jest to kredyt łatwy w obsłudze, z którego klient może skorzystać w dowolnym momencie, do wysokości przyznanego na karcie limitu kredytowego. Kredyt ten jest bezpłatny, o ile kredytobiorca spłaci w okresie bez odsetkowym zadłużenie powstałe na karcie. Banki często pobierają ponadto prowizję za udzielenie kredytu na karcie kredytowej oraz roczną opłatę za obsługę takiej karty.