SKOK-i trafiły do BFG

Od 29 listopada 2013 roku depozyty klientów zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych objęte zostały systemem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Klienci SKOK-ów mogą spać spokojne, bo ich depozyty chronione są na takich samych zasadach jak w banku. BFG chroni depozyty na wypadek upadłości banków lub SKOK-u poprzez gwarancję wypłaty równowartości otrzymanego depozytu do 100 000 euro.

Dotychczas na straży bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w SKOK-ach stały same Kasy, płacąc co miesiąc składkę ubezpieczeniową do Kasy Krajowej, która - na wypadek upadłości którejś z Kas - wykorzystałaby fundusz stabilizacyjny na pokrycie wypłaty depozytów klientom. Gdy SKOK-i trafiły pod kuratelę Komisji Nadzoru Finansowego, naturalną konsekwencją było wciągniecie Kas do systemu gwarantowania depozytów BFG. Dzięki tej zmianie poszukujący wysokich zysków z lokat, mają dodatkowo zabezpieczone środki.

Co to jest BGF i jak działa?

Misją funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności banków komercyjnych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. W szczególności BFG zajmuje się systemem gwarantowania depozytów. System ten zapewnia wypłatę środków gwarantowanych (równowartość 100 000 euro) depozytów zgromadzonych w bankach i SKOK-ach, jeśli któryś z tych podmiotów zawiesi działalność, ogłosi bankructwo lub upadłość.

Ochronie podlegają depozyty imienne w walucie polskiej jak i obcej, utrzymywane przez klientów banków będących:

-  osobami fizycznymi,

-  osobami prawnymi,

-  jednostkami samorządów terytorialnych,

-  jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

-  szkolnymi kasami oszczędnościowymi lub pracowniczymi kasami zapomogowo- pożyczkowymi.

oraz klientów SKOK-ów, czyli:

-  osób fizycznych,

-  organizacji pozarządowych,

-  jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, posiadających osobność prawną,

-  spółdzielni,

-  związków zawodowych,

-  wspólnot mieszkaniowych.

Wysokość gwarancji BFG obejmuje kwotę depozytu nieprzekraczającą równowartości w złotych 100 000 euro (jest to kwota gwarantowania w całości). Zasada obliczania kwoty gwarantowanej jest prosta. Obejmuje ona sumę środków pieniężnych zgromadzonych przez danego klienta na wszystkich rachunkach banku lub SKOK-u (sumuje sie tu np. środki zgromadzone na lokacie, koncie oszczędnościowym, czy osobistym). Jeśli rachunek jest wspólny, każdej z osób będącej właścicielem tego rachunku przysługuje odrębna kwota gwarancji. 

Termin wypłaty gwarantowanej przez BGF kwoty powinien wynosić nie więcej niż 20 dni roboczych, licząc od dnia spełnienia warunku gwarancyjnego, czyli SKOK lub bank musi zawiesić działalność i ustanowić zarząd komisaryczny oraz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wypłaty środków dokonuje podmiot do tego uprawniony, czyli zarząd komisaryczny w terminie i miejscu ogłoszonym publicznie przez BFG. Jeśli klient we wskazanym terminie nie zgłosi się po gwarantowaną sumę, będzie mógł odzyskać ją przez okres jeszcze 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku lub SKOK-u od BFG.