WIBOR, LIBOR i EURIBOR - jakie mają znaczenie dla oprocentowania kredytów?

Oprocentowanie kredytów bankowych jest określane najczęściej jako suma dwóch wartości – marży bankowej ustalanej przez bank oraz wartości wskaźników takich jak WIBOR, EURIBOR i LIBOR. Dla kredytów wyrażonych w polskiej walucie zastosowanie ma wskaźnik WIBOR. Co oznaczają skróty podawane przez banki w oprocentowaniu kredytów hipotecznych i jakie mają one znaczenie dla kredytobiorców?

Czym jest wskaźnik WIBOR?

WIBOR czyli Warsaw Interbank Offered Rate jest wskaźnikiem wyznaczającym wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku bankowym. Jego wartość określana jest codziennie przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych, na podstawie średnich ofert złożonych przez 13. największych banków na polskim rynku, po odrzuceniu dwóch wartości: najwyższej i najniższej.

W aktualnych ofertach kredytów bankowych najczęściej kredytobiorcom oferowane są kredyty w złotych. Polska waluta stała się dziś bezpieczną waluta kredytowania dla banków, a i kredytobiorcy sięgający po kredyty złotowe nie ponoszą ryzyka zmiany ceny waluty w przyszłości i kosztów spreadu walutowego, który jest istotny dla kredytów walutowych.

Oprocentowanie kredytów złotowych złożone jest z marży bankowej oraz wskaźnika WIBOR w określonym horyzoncie czasowym, np. 1M, 3M czy 6M. Skróty te oznaczają, że wskaźnik WIBOR został ustalony na jeden, 3. lub 6. miesięcy. Najczęściej przy krótkoterminowych kredytach gotówkowych zastosowanie znajduje WIBOR 1M, zaś przy dłuższych kredytach walutowych WIBOR 3M czy 6M. Jeśli kredyt hipoteczny ma stawkę oprocentowania liczoną według wskaźnika WIBOR 6M, to będzie się ona zmieniała co 6. miesięcy.

Wskaźnik LIBOR i EURIBOR

LIBOR, czyli London Interbank Offered Rate był pierwowzorem dla ustalenia wartości wskaźnika WIBOR. Jest to stopa procentowa kredytów międzybankowych na rynku londyńskim. Wyznaczana jest ona przez Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. LIBOR wykorzystywany jest do wyznaczania oprocentowania nominalnego kredytów wyrażonych między innymi we frankach szwajcarskich.

Dla strefy euro wskaźnikiem określającym stopę procentową kredytów międzybankowych jest wskaźnik EURIBOR. Jego wartość jest określana na fixingu przez Federation Bancaire de L’Union Europeenne w Brukseli. Ze wskaźnikiem tym spotkają się kredytobiorcy zaciągający kredyty w walucie wspólnotowej. Wpłynie on więc na wysokość oprocentowania takich kredytów.

Zdjęcie: Wikipedia by Beax CC 3.0