Wymagane dokumenty przy kredycie hipotecznym

W procesie zaciągania kredytu hipotecznego przyszły kredytobiorca musi dostarczyć do banku wiele dokumentów. Kredyty hipoteczne to poważne zobowiązania, przy których banki bardzo skrupulatnie sprawdzają wiarygodność i zdolność kredytową klienta, aby mieć pewność, że przyszły kredytobiorca będzie regularnie spłacał kredyt. Dokumenty dzielą się na dwa typy: są to dokumenty związane z samym kredytobiorcą i jego zarobkami oraz dokumenty dotyczące nieruchomości, która ma być przedmiotem kredytowania. Oprócz wniosku o kredyt hipoteczny przyszły kredytobiorca musi złożyć w banku wiele innych dokumentów do kredytu. Banki mogą mieć w tym względzie odmienne wymagania, choć podstawowe dokumenty raczej będą takie same.

Kredyt - dokumenty kredytobiorcy

Banki do weryfikacji klienta ubiegającego się o kredyt hipoteczny wymagają wielu dokumentów, potwierdzających jego tożsamość i sytuację finansową. Na ich podstawie bank udzielający kredytów mieszkaniowych ocenia ryzyko związane z udzielanym kredytem i zdolność kredytową wnioskującego.

Wśród dokumentów do kredytu, jakie składa każdy kredytobiorca ubiegający się o kredyt hipoteczny, wymienia się te identyfikujące jego osobę. Mowa więc tu o takich dokumentach jak:

  • dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem, np. paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy czy też legitymacja rencisty lub emeryta,
  • karta stałego pobytu w Polsce, wraz z wymienionym numerem ewidencyjnym PESEL – jeśli o kredyt ubiega się osoba nieposiadająca polskiego dowodu osobistego,
  • akt małżeństwa, jeśli o kredyt ubiega się małżeństwo,
  • umowę potwierdzającą rozdzielczość majątkową małżonków, w formie aktu notarialnego, jeśli dotyczy,
  • prawomocne orzeczenie sądu o separacji lub rozwodzie małżonków, jeśli dotyczy.

 

Dla banku udzielającego kredyty hipoteczne, istotne będą przedstawione przez klienta dokumenty do kredytu potwierdzające wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów. Jeśli kredytobiorca jest etatowym pracownikiem, do banku będzie musiał złożyć:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie wskazujące na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, wydawane przez pracodawcę na podstawie średniorocznych lub średniookresowych dochodów,
  • wyciąg z rachunku bankowego za założony okres czasu,
  • roczne zeznanie podatkowe,
  • świadectwo pracy.

 

Jeśli przyszły kredytobiorca osiąga dochody z innych źródeł niż umowa o pracę, banki wyznaczają inną listę kredyt hipoteczny dokumenty.

Dokumenty nieruchomościowe

Pierwszy z dokumentów dotyczących nieruchomości, jaki musi zostać złożony przy kredycie hipotecznym, to wycena kupowanej nieruchomości. Bez niej bank nie będzie w stanie oszacować wartości zabezpieczenia hipotecznego. Kredyt hipoteczny dokumenty nieruchomościowe są tak samo ważne jak te, które dotyczą sytuacji finansowej wnioskującego o takie zobowiązanie. Wśród nich mogą znaleźć się między innymi:

  • umowa przedwstępna nabycia nieruchomości,
  • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • dokumenty stwierdzające, że zbywca nieruchomości jest jej właścicielem w świetle prawa,
  • zaświadczenie właściciela nieruchomości o niezaleganiu z opłatami w spółdzielni, w gazowni, elektrowni i wodociągach.

 

To tylko przykłady dokumentów, jakie będą wymagane przy kredytowaniu hipotecznym nieruchomości. Szerszy ich katalog będzie występował przy budowaniu domu na kredyt, niż przy kupowaniu na przykład mieszkania z rynku wtórnego.

Podsumowanie

Zgromadzenie już na wstępnym etapie wszystkich, wymienionych powyżej dokumentów pozwala na przyspieszenie procesu weryfikacji kompletnego wniosku kredytowego. Skutkiem tego kredytobiorca nie czeka długo na wydanie decyzji kredytowej przez bank. Jeśli kredyt hipoteczny dokumenty będą gromadzone stopniowo, w miarę jak bank będzie przygotowywał dla klienta ich listę, wówczas proces kredytowy może trwać nawet kilka tygodni. Warto wcześniej więc zapoznać się z listą niezbędnych dokumentów przy kredycie hipotecznym, jaką znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych banków działających w Polsce.

Zdjęcie: fotolia all rights reserved