Jak określić sumę ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie od pożaru, powodzi, wypadków, kradzieży lub innych zdarzeń losowych zabezpiecza posiadacza nieruchomości przed przykrymi skutkami finansowymi zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji. Zbyt niska wypłata z polisy ubezpieczeniowej, która nie pokrywa faktycznych szkód lub nadmiernie wysoka składka ubezpieczenia mieszkania, to główne powody nieodpowiednio dopasowanej sumy ubezpieczenia. A zatem jak określić sumę ubezpieczenia mieszkania?

Suma gwarancyjna

Przy odpowiednim wyborze ubezpieczenia mieszkania, niezwykle ważną role odgrywa tzw. suma gwarancyjna (to właśnie ją będziemy musieli określić), czyli kwota jaka zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela na wypadek zaistnienia sytuacji objętej ubezpieczeniem. W przypadku standardowego ubezpieczenia mieszkania, sytuacją taką będzie np.: kradzież, zalanie sąsiada, podtopienia, pożar itp.

W praktyce ubezpieczeniowej można objąć ubezpieczeniem wszelkie składniki posiadanego majątku, od szerokiego katalogu zdarzeń losowych, nawet tych nietypowych. Taka ochrona jest rozwiązaniem optymalnym, jednak wiąże się z dużymi kosztami składki ubezpieczenia. Dlatego też warto jest odpowiednio określić sumę ubezpieczenia.

Na wstępie zróbmy spis majątku

Warto przed przystąpieniem do wyboru konkretnej polisy ubezpieczeniowej wykonać spis majątku, aby określić przedmiot ubezpieczenia. W tym celu można skorzystać z arkuszy dostępnych w Internecie lub sporządzić takowy spis we własnym zakresie. Spis majątku winien składać się z wyszczególnienia poszczególnych składników majątku wraz z szacowaną ich wartością.
Spis taki może obejmować stałe wyposażenie mieszkania (np. kuchenki, piece, zabudowa wnęk, drzwi, okna, urządzenia grzewcze, czy sanitarne) oraz wyposażenie ruchome (meble, odzież, sprzęt elektroniczny, muzyczny czy sportowy). Do przedmiotów zawartych w spisie majątku, warto jest posiadać dowód zakupu (faktura, rachunek) lub kartę gwarancyjną tychże przedmiotów (ubezpieczony może posiadać również zdjęcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem). Posiadanie dokumentów potwierdzających zakup wyposażenia, będzie podstawą do szacowania kwoty wypłaty odszkodowania, np. w przypadku ich kradzieży.

Drogocenne przedmioty, np. dzieła sztuki, złoto, srebro lub zbiory kolekcjonerskie, nie są zazwyczaj objęte standardowym ubezpieczeniem mieszkania. Jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami ich utraty lub zniszczenia, można rozważyć opcję wykupu dodatkowego ubezpieczenia.

Ruchomości i elementy stałe

W praktyce ubezpieczyciel rozgranicza kategorie przedmiotów objętych ubezpieczeniem na elementy nieruchome wraz z elementami stałymi (wspomniane wyżej stałe wyposażenie mieszkania) oraz elementy ruchome, czyli ruchomości. Podział ten wykorzystywany jest dla szacowania danej kategorii ryzyka, tj. cały majątek chroniony jest przed następstwem zdarzeń losowych, np. pożar, powódź, gradobicie, deszcz nawalny, huragan, natomiast rzeczy ruchome objęte są dodatkowo ochroną przed kradzieżą z włamaniem czy rabunkiem.
Odpowiednio sporządzony spis z podziałem na rzeczy ruchome oraz stałe będzie dobrym punktem wyjścia do ustalenia sumy ubezpieczenia oraz wyeliminowania dwóch niekorzystnych sytuacji, czyli niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie.

Co się stanie gdy podamy zbyt niską sumę ubezpieczenia?

Niedoubezpieczenie, czyli sytuacja w której suma ubezpieczenia jest zbyt niska i nie odzwierciedla rzeczywistej wartości posiadanego majątku. Jeżeli błędnie oszacujemy wartość majątku (znacząco go zaniżając), w sytuacji zdarzenia losowego uzyskamy od ubezpieczyciela kwotę, która nie pokryje kosztów naprawy lub zakup nowego mienia w miejsce zniszczonego.  Niedoubezpieczenie może wystąpić również w sytuacji, gdy w trakcie trwania ubezpieczenia dojdzie do zdarzenia, które spowoduje wypłatę określonej kwoty gwarancji z polisy ubezpieczeniowej. Taka wypłata automatycznie pomniejsza sumę gwarancji ubezpieczenia mieszkania. W gestii ubezpieczonego leży decyzja o podwyższeniu sumy gwarancyjnej do jej pierwotnej wysokości, aby na wypadek przyszłych zdarzeń odszkodowanie nie okazało się byt niskie.

A co gdy deklarowana kwota jest zbyt wysoka?

Nadubezpieczenie ma miejsce, gdy suma gwarancyjna ubezpieczenia jest zbyt wysoka w stosunku do realnych wartości majątku oraz zbyt szerokiego zakresu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczyciela.  Zbyt wysoka suma ubezpieczeniowa automatycznie przekłada się na wyższą składkę ubezpieczenia, co można przypisać do kategorii niepotrzebnych wydatków domowego budżetu.

Reasumując, aby dobrze określić sumę gwarancji ubezpieczenia mieszkania, warto jest realnie szacować wartość składników majątku oraz zrezygnować z ochrony przed zdarzeniami, które w naszych warunkach raczej nie wystąpią, np. trzęsienie ziemi lub zalanie mieszkania na ostatnim piętrze w wieżowcu. Jeżeli natomiast chcemy chronić drogocenne przedmioty należy rozważyć wykup osobnego ubezpieczenia.

Zdjęcie: pixabay.com