Regulamin programu „Zarabiaj z Nami” serwisu internetowego Fineinvestments.pl

Niniejszy regulamin programu „Zarabiaj z Nami” ma na celu umożliwienie uzyskania użytkownikom serwisu Fineinvestments.pl dodatkowym zarobków. Poprzez polecenie Naszego serwisu osobom zainteresowanym uzyskaniem kredytu użytkownik może w prosty sposób dołożyć dodatkową kwotę do budżetu domowego.

§ 1

Organizatorem programu jest serwis internetowy Fineinvestments.pl, który jest własnością firmy Fine Art Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rogalińskiej 1/51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390297, NIP: 5272658650, REGON: 142993620, zwany w dalszej treści tego dokumentu fineinvestments.pl.

§ 2

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu „Zarabiaj z Nami” zwanego w treści tego dokumentu programem, który jest przeznaczony dla użytkowników serwisu internetowego fineinvestments.pl.

§ 3

Uczestnikiem programu może być wyłącznie osoba fizyczna nie prowadząca działalności w ramach pośrednictwa finansowego, która w chwili przystąpienia do programu ukończyła 18 rok życia oraz wypełniła w sposób prawidłowy i pełny formularz kontaktowy dla osoby polecającej w serwisie http://www.fineinvestments.pl/program-partnerski oraz zaakceptowała regulamin serwisu i niniejszego programu, zwana w treści tego dokumentu osobą polecającą.

§ 4

Osoba polecająca ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną do osoby polecanej, która nie wyraziła na to zgody w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5

Osoba polecająca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska w celu przesłania do osoby polecanej maila z formularzem kontaktowym.

§ 6

Osoba polecana musi mieć ukończone 18 lat oraz  prawidłowo i w pełni wypełnić formularz dla osoby polecanej w serwisie http://www.fineinvestments.pl/ oraz zaakceptować regulamin serwisu.

§ 7

W przypadku, jeżeli osoba polecana będzie polecona przez więcej niż jedną osobę polecającą, premia zostanie wypłacona osobie, której polecenie będzie najwcześniejsze.

§ 8

Wysyłanie poleceń do osób, których osoba polecająca nie zna lub do osób, o których wie, że nie życzą sobie otrzymywać takich ofert, jest zabronione. Osoby, które będą łamać powyższą zasadę zostaną wykluczone z programu.

§ 9

Warunkiem przyznania premii jest uruchomienie kredytu przez Bank dla osoby poleconej za pośrednictwem  fineinvestments.pl .

§ 10

Premie są kwotami stałymi, wypłacanymi osobie polecającej pod warunkiem wypłaty kredytu osobie polecanej przez Bank za pośrednictwem fineinvestments.pl i wynoszą: kredyt gotówkowy – 100 zł ; kredyt hipoteczny - 200 zł.

§ 11

Premia zostanie wypłacona w terminie do 7 dni po uzyskaniu przez fineinvestments.pl informacji o wypłacie kredytu osobie polecanej na konto wskazane przez osobę polecającą jako konto do rozliczeń. Osoba polecająca jest zobowiązana do podania numeru konta, na które będzie dokonane rozliczenie premii na e-mailowe wezwanie fineinvestments.pl . W przypadku nie wskazania przez osobę polecającą numeru  konta, premia nie będzie wypłacona.

§ 12

Premia nie będzie przyznana w przypadku, gdy osoba polecana sama złoży wniosek za pośrednictwem serwisu fineinvestments.pl przed wypełnieniem formularza polecenia.

§ 13

Przystępując do programu „Zarabiaj z Nami” osoba polecająca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fineinvestments.pl dla celów programu „Zarabiaj z Nami” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.). Fineinvestments.pl będzie przetwarzał dane osobowe zarówno osoby polecającej, jak i polecanej na zasadach opisanych w regulaminie serwisu.

§ 14

Program „Zarabiaj z Nami” trwa od dnia 25 lutego 2015 do odwołania.

§ 15

Uczestnik ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od premii pozyskanych za udział w programie, w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 16

Regulamin będzie dostępny na stronie http://www.fineinvestments.pl/program-partnerski oraz w siedzibie organizatora.